• Home
  • /Blog
  • /Polityka prywatności – Art-Focus
Polityka prywatności – Art-Focus

Polityka prywatności – Art-Focus

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Klientów i Użytkowników strony internetowej Art-Focus w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi.

Korzystanie z Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez Art-Focus. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi.

Podstawowe terminy stosowane w Polityce Prywatności:

Dane Osobowe – Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Klientów oraz dane Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Art-Focus – Natalia Różańska z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 36, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP 618 205 57 82.

Klient – Osoba korzystająca z Usługi.

Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania ze strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona internetowa –  należące do Art-Focus, umieszczona w pod adresem www.art-focus.com.pl.

Usługa – Wszelkie usługi świadczone przez Art-Focus, także drogą elektroniczną

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Art-Focus przetwarza Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług. Art-Focus jest odpowiedzialne za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych.

DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

W celu korzystania z Usługi

Świadczenie Usługi Serwisu obejmuje następujące działania: czynności administracyjne związane z zawarciem umowy o świadczenie Usługi, wysyłanie komunikacji związanej z realizowaniem Usługi, świadczenie Usługi, w tym wysyłanie komunikacji związanej z korzystaniem z Usługi, dostarczanie przedmiotu umowy do Klientów, działania podejmowane w celu obsługi Klientów, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie roszczeń, kontrolę jakości Usługi.

Jako administrator przetwarzamy dane:

Dane podane w umowie o świadczenie usług,

Dane Osobowe zawarte w treściach Ankiet,

Dane dotyczące aktywności na stronie internetowej – treści wpisów w komentarzach oraz formularzu kontaktowym.

W niektórych przypadkach dostarczania Ci Usługi przetwarzamy również Dane Osobowe powierzone przez Klienta w celu realizacji Usługi, działając jako podmiot przetwarzający dane.

Dla celów analitycznych.

W celu prowadzenia statystyk korzystania z Usług, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy Dane dotyczące aktywności w ramach realizacji Usług.

Dla celów dochodzenia roszczeń.

Jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane: Dane podane w umowie, i inne Dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.

W celu odpowiedzi na zapytania.

W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg, możemy przetwarzać następujące Dane: Dane podane w formularzu kontaktowym, Dane podane w umowie, Dane zawarte w zapytaniu, wniosku lub skardze i dołączonych do nich dokumentach.

W celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników.

W celu przeprowadzania badania poziomu zadowolenia z Usługi, możemy przetwarzać następujące dane: Dane kontaktowe z umów, odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia Usługi

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby realizować zapisy umów lub żebyś mógł korzystać ze strony internetowej w pełnym zakresie. Inaczej nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Usługi. Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dla uzasadnionych celów biznesowych

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej wskazujemy jakie uzasadnione interesy ma Art-Focus.

Dla celów analitycznych.

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu jakości świadczonych Usługi oraz stopnia zadowolenia naszych Klientów, w trakcie oraz po zakończeniu świadczenia usługi. Uważamy także, że przetwarzanie danych w tym celu jest korzystne dla Klientów, ponieważ zakłada udoskonalanie i dopasowywanie Usług i oferty Art-Focus, tak aby zapewnić najwyższą jakość.

Dla celów dochodzenia roszczeń.

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z działaniami niezgodnymi z prawem lub Regulaminem danej Usługi, lub obrony przed takimi roszczeniami.

W celu odpowiedzi na zapytania.

Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na Twoje wnioski lub pytania. Uznajemy też, że przetwarzanie tych Danych w tym celu jest również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala nam to odpowiednio pomóc i odpowiedzieć na Twoje pytania.

W celu badania satysfakcji Klientów.

Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby badać, czy nasi Klienci są zadowoleni oraz co mogłoby pomóc w podniesieniu jakości naszych produktów i świadczonych przez nas usług.

W celach przeciwdziałania nadużyciom.

Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu niezbędnej weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym oszustwom i nadużyciom. Uważamy, że przetwarzanie tych Danych jest korzystne dla wszystkich osób.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców usług i produktów, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas także  usługi hostingu strony internetowej i poczty. Ich polityka prywatności oraz regulaminy świadczenia usług zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych osobowych.

PRAWA KONTROLI SWOICH DANYCH

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz. Nie wymagamy wyrażenia łącznej zgody na różne operacje przetwarzania Danych Osobowych. Do celów wykonania umowy często zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania: informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich Danych, dostępu do swoich Danych Osobowych, kopii swoich Danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych. Możesz tego dokonać korzystając z Serwisu. W odniesieniu do pozostałych Danych Osobowych, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Żądanie usunięcia wszystkich Danych Osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Zatrzymamy niektóre Twoje dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email, które to Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z naszych usług, korzystanie z których będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

DODATKOWE INFORMACJE

Okres przechowywania danych osobowych

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje Dane Osobowe przechowujemy przez okres realizowania umowy. Po  zrealizowaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Nie będą na nich prowadzone inne operacje, chyba że wynika to z obowiązków nałożonych na nas przez prawo lub uprawnione organy.

Czy Art-Focus przetwarza dane osobowe dzieci?

Dane osobowe dzieci są przetwarzane za zgodą i wiedzą rodziców. W przypadku publikacji wizerunku prosimy o wyrażenie zgody tylko osoby pełnoletnie. One też wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) swoich dzieci.

Art-Focus i ochrona Danych Osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie i skuteczne środki zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Bazy są w folderach szyfrowanych hasłami, wersja papierowa z danymi osobowymi jest przechowywana w zamkniętym pomieszczeniu.

INFORMACJE KOŃCOWE

Stosownie do potrzeb  będziemy modyfikować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.